Gmina Osjaków położona jest przy drodze krajowej nr 74 (dawna DK8) łączącej Wrocław z Warszawą. Naturalną osią ziemi osjakowskiej jest rzeka Warta. Sam Osjaków to dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy. Gmina ma charakter rolniczy, jednak sam Osjaków na powrót staje się ponadlokalnym centrum administracyjno-usługowym.

Gmina ma potencjalne warunki do rozwoju rekreacji i wypoczynku, 36,1% jej powierzchni to lasy. Znaczne obszary są przeznaczone do dalszego zalesienia.

Walory przyrodnicze

Osjakowski Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy jest częscią doliny środkowej Warty, uznanej za ostoję ptactwa wodno-błotnego. Na jego terenie stwierdzono istnienie 230 gatunków ptaków, z czego 145 lęgowych.

Niezwykle bogata i różnorodna jest szata roślinna. Występuje ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych tworzących około 200 zbiorowisk.

Warunki przyrodnicze doliny są uzależnione od rzeki Warty. W zalezności od odległości odjej koryta i natężenia oddziaływań powodziowych rozwinęły się charakterystyczne strefy, obecnie modyfikowane działalnością człowieka. W warunkach naturalnych część zalewową pokrywają lasy, głównie łegi wierzbowe. Dominującym zbiorowiskiem skarpy doliny jest łęg zoboczowy. Starorzecza pokrywa roślinność wodna i błotna. W zależności od warunków siedliskowych rozwineły się bory sosnowe, graby i dąbrowy.